Allmänna Villkor

Vi på distansspecialisten tillämpar lagen om distans- och hemförsäljningslagen enligt Svensk författningssamling 2005:59

Distans- och hemförsäljningslagen
Distans- och hemförsäljningslagen, som namnet säger, reglerar både distansavtal och hemförsäljning. Lagen gäller handel med lös egendom, vilket i praktiken innebär allt utom fastigheter.

Lagen gäller när en näringsidkare säljer via t.ex. internet, e-post, via postorder, tv-shop eller vid telefonförsäljning. En förutsättning för att lagen ska gälla är att näringsidkaren har sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans

Lagen gäller också vid hemförsäljning, d.v.s. när säljaren besöker konsumenten i dennes hem eller någon annanstans där han vistas (på tåg, sjukhus, utflykt, på konferens, mm). En förutsättning för att det ska kallas hemförsäljning är också att säljaren söker upp köparen och inte tvärt om.

Observera att lagen gäller till alla delar även för näringsidkarens eventuella ombud.
Distans- och hemförsäljningslagen är uppdelad i fem kapitel. Det första och sista kapitlet innehåller gemensamma bestämmelser. Kapitel 2 handlar om distansavtal när det gäller varor och icke finansiella tjänster, kapitel 3 om distansavtal gällande finansiella tjänster och finansiella instrument. Det fjärde kapitlet innehåller bestämmelser när det gäller hemförsäljningsavtal.
I lagen står följande definitioner:
distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans,
hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe,
hembesök: ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig,
konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Avbokningsregler
Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften.
Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift.
Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (För vissa certifieringskurser måste ersättare meddelas senast 5 dgr före kursstart)

Det finns ett antal undantag där lagen inte gäller:

Distansavtal:
• Byggande av fast anläggning (byggnad eller annat) på mark eller i vatten.

• Om avtalet ingås vid auktion där buden inte lämnas elektroniskt. (Lagen gäller vid till exempel internetauktioner).

• Om avtalet ingås med hjälp av varuautomat av något slag eller en automatiserad affärslokal.

• Avtalet ingås med teleoperatör via offentlig telefonautomat.

• De transaktioner eller tjänster som följer på varandra efter ett så kallat ”inledande avtal”. Exempel på sådana inledande avtal är kontoavtal, kreditkortsavtal och depåavtal. Reglerna tillämpas med andra ord endast på det inledande avtalet.

Hemförsäljning:
• Lagen gäller inte om det pris konsumenten skall betala är mindre än 300 kronor.

• Avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

• Byggande av fast anläggning (byggnad eller annat) på mark eller i vatten.

• Lagen gäller inte om hembesöket sker på konsumentens uttryckliga begäran och avtalet handlar om en vara eller tjänst som omfattas av eller har direkt samband med konsumentens begäran.

Näringsidkarens informationsplikt
Näringsidkaren måste i rimlig tid innan distansavtalet ingås ge besked till konsumenten på följande punkter (varor och icke finansiella tjänster):
• Näringsidkarens (säljarens) namn och adress.

• Vilka egenskaper varan eller tjänsten har.

• Priset på varan eller tjänsten, inklusive skatter och avgifter.

• Leveranskostnader.

• På vilket sätt leverans och betalning skall ske.

• Information angående konsumentens ångerrätt.

• Kostnaderna för kommunikation i de fall normaltaxa inte används (oftast vid användning av 071-nummer på telefon).

• Erbjudandets/avtalets giltighetstid.

• Om erbjudandet /avtalet gäller återkommande leveranser måste kortaste avtalstid anges.

Informationen skall ges i klar och begriplig form och i rimlig tid innan ett avtal sluts. Det sägs också i lagen att näringsidkaren skall ta hänsyn till behovet av skydd för minderåriga.

Om det handlar om försäljning via telefon skall näringsidkaren eller säljaren, i början av samtalet, klart och tydligt ge information om vem han eller hon är, och vad samtalet gäller.
När det gäller distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument gäller på samma sätt att informationen från näringsidkaren ska lämnas i rimlig tid innan distansavtalet ingås.
• Namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress och huvudsakliga verksamhet.

• Om verksamheten kräver tillstånd – ansvarig tillsynsmyndighet.

• Den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper.

• Den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris, inklusive arvoden, skatter och avgifter.

• Information om att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne.

• Om de särskilda risker som följer med det finansiella instrumentet som avtalet avser. Även uppgiften om att den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen inte ger någon säker vägledning om den framtida utvecklingen och avkastningen.,

• Betalningssätt

• Vad som gäller om ångerrätt samt uppgift om vad som kan komma att få betalas vid utövande av ångerrätten.

• Kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa.

• Den tid under vilken erbjudandet gäller.

• Avtalets kortaste löptid. Om avtalet avser en fortlöpande eller periodiskt återkommande finansiell tjänst.

• Vad som gäller om avtalet sägs upp, i förtid eller ensidigt.

• Vilket lands lag om marknadsföring som har följts.

• Avtalsvillkor, om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och vilken domstol som är behörig.

• Vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls på och vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera på under avtalstiden.

• Hur klagomål gällande avtalet behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.

• Vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.

Avtalsvillkoren och informationen ska ges i en handling eller på något annat läsbart och varaktigt sätt som kan sparas. Ingås avtalet genom ett medel för distanskommunikation (t.ex. telefon, Internet) och där inte all information och avtalsvillkoren kan ges innan avtalet ingås, måste näringsidkaren snarast ge konsumenten informationen i denna form.
Om det handlar om försäljning via telefon skall näringsidkaren eller säljaren, i början av samtalet, klart och tydligt ge information om vem han eller hon är, och vad samtalet gäller.

Information som ska ges när ett avtal ingåtts
Distansavtal om varor och icke finansiella tjänster
När avtalet slutits skall näringsidkaren så fort som möjligt ge konsumenten en bekräftelse på avtalet.
Näringsidkaren skall också ge följande information, i form av en handling som det är möjligt för konsumenten att spara:
• Möjligheten för konsumenten att utnyttja sin ångerrätt.

• Hur tiden för ångerrätt skall beräknas.

• Hur konsumenten skall göra för att utnyttja sin ångerrätt.

• Vad som gäller när konsumenten utnyttjat denna ångerrätt.

• Namn och gatuadress till den näringsidkare konsumenten skall rikta sina klagomål mot.

• Vad som gäller vid garantier och/eller service.

• Villkoren för att säga upp avtalet om detta gäller fortlöpande eller för en tid av minst ett år.

Information vid hemförsäljning
Lägg här märke till att samma plikter gäller om konsumenten lämnar ett anbud som näringsidkaren inte genast kan eller vill ta ställning till.

Informationsplikten vid hemförsäljning ser ut enligt följande:
• Näringsidkaren skall samtidigt som avtalet sluts ge konsumenten en handling där han eller hon informeras om sin lagstadgade ångerrätt.

• Namn och gatuadress till den näringsidkare konsumenten skall rikta sina klagomål mot.

• Konsumenten skall skriva under ett exemplar av handlingen för att bekräfta att han eller hon tagit emot sitt exemplar av den.

• Informationshandlingen skall lämnas till konsumenten tillsammans med ett exemplar av en blankett som skall användas för ett eventuellt användande av ångerrätten.

• Dessa blanketter och formulär skall vara utformade enligt konsument- verkets föreskrifter. Dessa föreskrifter hittar du på konsumentverkets hemsida.

Konsumentens ångerrätt
Konsumenten har en generell rätt att ångra ett ingånget avtal inom 14 dagar genom att meddela näringsidkaren detta. Gäller även som huvudregel vid köp av finansiella tjänster och hemförsäljning. Vid köp av en livförsäkring är ångerätten 30 dagar.
Vid distansavtal eller hemförsäljning börjar ångerfristen löpa den dag konsumenten mottar varan eller en väsentlig del av den. Ångerfristen kan emellertid aldrig börja räknas förrän den dag konsumenten tar emot den information han eller hon enligt lagen skall ha när ett avtal slutits (se ovan).
Konsumenten behöver inte ange något skäl till varför han eller hon vill ångra det ingångna avtalet.
Bevisbördan för att meddelandet om att konsumenten ångrat det ingångna avtalet ligger på honom eller henne.

Undantag från ångerrätt vid distansavtal gäller i följande fall:
• Leverans av tjänsten har påbörjats under ångerfristen, med konsumentens samtycke.

• Priset på varan eller tjänsten är beroende på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan kontrollera (jfr aktier).

• Om varan på grund av sin beskaffenhet (t.ex. en specialbeställd vara) eller snabba åldrande inte inte kan återlämnas.

• Varan är en förseglad ljud- eller bildupptagning, eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits.

• När varan är en tidning eller en tidsskrift.

• Om avtalet gäller lotteri eller vadhållningstjänster.

• Om avtalet gäller transport eller inkvartering.

• Catering, servering eller liknande tjänst.

• Om näringsidkaren åtar sig att arrangera idrottsevenemang, kulturaktivitet eller någon liknande tjänst vid ett bestämt tillfälle eller period.

Om ångerrätten utnyttjas

Om konsumenten väljer att utnyttja sin ångerrätt ska varan lämnas eller sändas tillbaka till näringsidkaren. Konsumenten betalar returkostnaden. Har konsumenten tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid ett hembesök, ska varan hållas tillgänglig på den plats där den togs emot, eller annan plats som konsumenten och näringsidkaren kommer överens om. Den kan också skickas tillbaka till näringsidkaren mot skälig ersättning.

Näringsidkaren skall så fort som möjligt, eller senast inom 30 dagar, betala tillbaka det belopp konsumenten betalt honom för varan.

Konsumenten har rätt att behålla varan till näringsidkaren betalt tillbaka det aktuella beloppet.

När konsumenten utnyttjat sin ångerrätt skall ett kreditavtal, om något sådant finns, upphöra att gälla. Detta gäller oavsett om det är näringsidkaren som tillhandahåller krediten eller kreditgivaren är ett finansbolag som näringsidkaren har avtal med.
Finansiell tjänst – Från det belopp som ska återbetalas får näringsidkaren avräkna belopp som motsvarar den del av den finansiella tjänst som har tillhandahållits och även skäliga kostnader för tjänsten för tiden före det att näringsidkaren tog emot meddelandet om att avtalet skall upphöra.

Näringsidkarens leveransskyldighet

Näringsidkaren skall leverera varan eller fullgöra tjänsten inom skälig tid eller inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde sin beställning, om inte annat är avtalat.

Om leveransen inte sker i tid, har konsumenten rätt att häva distansavtalet eller hemförsäljningsavtalet, förutsatt att förseningen inte beror på konsumenten eller hans förhållanden.
Information om denna rätt till hävning av avtalet ingår i näringsidkarens informationsplikt.
Källa: Konsumentverket och lagtexten.
Läs hela lagen (2005:59)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans–och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/?bet=2005:59

Att börja studera hos oss

För att börja studera hos oss kan du antingen göra en kursanmälan på vår hemsida men det går också bra att ringa eller mejla oss.

När vi sedan fått in kursanmälan så skickar vår ekonomiavdelning ut fakturan ,eller vid delbetalning, startavgiften och när den är betald så mejlar vi ut all nödvändig information som man som elev behöver för att komma igång med sin utbildning.